Home > Training Programme > Algemene voorwaarden
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

versie 4 mei 2018

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. BIS: de Stichting Beroepsopleiding Iokai Shiatsu, hierna te noemen: BIS
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die is ingeschreven bij de een door de BIS georganiseerde opleiding.
 3. Aanmelding: het door de deelnemer schriftelijk kenbaar maken aan de BIS dat hij een opleiding wil volgen. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan de BIS tot het doen inschrijven voor een opleiding en een akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden.
 4. Inschrijving: de handeling van de BIS waardoor het aanbod van de deelnemer door de BIS wordt aanvaard.
 5. Lesgeld: het bedrag dat door de deelnemer aan de BIS moet worden betaald om de opleiding te mogen volgen.
 6. Opleiding: het open inschrijvingsaanbod van een cursus, training, leergang, vervolgopleiding, etc. van de BIS, hierna afzonderlijk te noemen: de opleiding.
 7. Lesmateriaal: Readers, brochures, handleidingen, applicaties, digitale toegangen tot lesmateriaal en overig materiaal welke benodigd zijn ter kennisoverdracht en toepassing tijdens het verloop van de opleiding.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en de BIS, betreffende deelname aan een opleiding.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3 Aanmelding en inschrijving
 1. De aanmelding voor een opleiding bij de BIS vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier op het internet.
 2. De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren.
 3. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde lesgeld.
 4. Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen
 5. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat de BIS de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd met een getekende studieovereenkomst dan wel de student via de Elektronische Leeromgeving van de opleiding de voorwaarden heeft geaccepteerd.
 6. Voor de opleiding geldt een numerus fixus van 40 studenten samengesteld uit de studenten van beide locaties.
 7. Voor de locatie te Amsterdam geldt een afzonderlijke numerus fixus van 24 studenten. Voor de locatie te Delft geldt een afzonderlijke numerus fixus van 16 studenten.
 8. Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor de eerstvolgende opleiding.
 9. BIS houdt zich het recht voor de numerus fixus te wijzigen
 10. De BIS is gerechtigd de inschrijving van de deelnemer met opgave van reden(en) te weigeren.
 11. Aan de deelname van de opleiding zijn nadere specifieke voorwaarden verbonden zoals ingangsniveau, aanwezigheidsplicht, etc.
Artikel 4 Annulering door de deelnemer
 1. De deelnemer verplicht zich het lesgeld te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De deelnemer kan schriftelijk tot zeven dagen vóór aanvang van de opleiding zijn inschrijving annuleren tegen betaling van  € 100,-  aan administratiekosten
 3. Bij annulering na zeven dagen vóór aanvang van de opleiding is 50% van het lesgeld verschuldigd.
 4. De ontvangstdatum van de annulering is bepalend voor het vasstellen van de annuleringskosten.
 5. Eventuele restitutie vindt plaats binnen 30 dagen
Artikel 5 Annulering door de BIS
 1. De BIS heeft het recht om een opleiding, of een deel van een opleiding voor de aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn.
 2. De deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en heeft recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld en lesgeld.
 3. De BIS is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal en andere eventueel gemaakte kosten.
Artikel 6 Deelneming aan de opleiding
 1. Deelneming aan de opleiding is enkel toegestaan gedurende de opleidingsduur van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.
 2. Deelname aan de opleiding is gebonden aan de regels zoals vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling en het Studentenstatuut van BIS.
Artikel 7 Tussentijdse beëindiging
 1. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de deelnemer gedurende een lopend studiejaar, vindt geen restitutie plaats van het lesgeld indien deze plaatsvindt na 31 december. Indien in meerdere termijnen wordt betaald, is de student verplicht de nog niet betaalde termijnen voor het gehele studiejaar te voldoen.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de deelnemer gedurende een lopend studiejaar voor 31 december, heeft de student recht op resitutie van 50% van het lesgeld, minus € 100,-  aan administratiekosten. Indien in meerdere termijnen wordt betaald, is de student verplicht de nog niet betaalde termijnen tot 31 december te voldoen.
 3. Indien een deelnemer de opleiding na beëindiging wil hervatten, dient hij of zij zich opnieuw aan te melden.
 4. De BIS is bevoegd eenzijdig schriftelijk de inschrijving te beëindigen indien de belangen van de BIS worden geschaad door onbehoorlijk gedrag. Dit onverminderd de financiële verplichtingen van de deelnemer.
 Artikel 8 De opleiding en lesmateriaal
 1. De BIS is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van de opleiding en/of het team van opleiders aan te brengen.
 2. De BIS zal bij uitval van opleiders zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen.
 3. Lesmateriaal wordt alleen verstrekt indien aan de betalingsverplichting t.a.v. het lesgeld is voldaan.
 4. De door BIS in het kader van de opleiding verstrekte materialen worden eigendom van de deelnemer, onverlet dat het intellectuele bij BIS rust en dat de materialen uitsluitend voor eigen gebruik zijn en niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.
Artikel 9 Lesgeld en examengeld
 1. De hoogte van het lesgeld en het eventuele examengeld staat vermeld in de opleidingsbrochure en/of op de website van de BIS; druk- en typefouten voorbehouden.
 2. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur om het lesgeld te voldoen. Als de aanmelding mede is ondertekend door een bedrijf of instelling, wordt de factuur aan de medeondertekenaar gezonden. (Mede-)ondertekening van de aanmelding leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van het lesgeld.
 3. Na ontvangt van het lesgeld door de BIS is de deelnemer gerechtigd de opleiding te volgen.
 4. Na ontvangst van het eventueel verschuldigde examengeld c.q. herexamengeld door de BIS is de deelnemer gerechtigd het betreffende examen c.q. herexamen af te leggen.
Artikel 10 Betaling
 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de deelnemer het lesgeld voor de start van de opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
 2. Indien de deelnemer het lesgeld niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij enkel door het verstrijken van de termijn in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is. In dat geval is de deelnemer de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van de BIS, als het een termijnbetaling betreft, dan de nog openstaande termijnbedragen direct op te eisen.
 3. De deelnemer zal daarnaast de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering, verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150, – exclusief btw.
Artikel 11 Intellectuele eigendom
 1. De BIS is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het aan de deelnemer ter beschikking gestelde lesmateriaal. Het lesmateriaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de BIS.
 2. De BIS is bevoegd de door de deelnemer gedurende de opleiding ontwikkelde producten te archiveren ten behoeve van de beoordeling van de deelnemer en ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de opleiding.
 3. Openbaarmaking van de door de deelnemer ontwikkelde producten, vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Deze producten mogen echter wel geanonimiseerd door de BIS worden gebruikt.
Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens
 1. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van de BIS. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering onder meer voor het inschrijven van de deelnemer en het toesturen van lesmateriaal.
 2. Adresgegevens van de deelnemer kunnen door de BIS worden gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van de BIS en/of de Beroepsvereniging Iokai Shiatsu.
 3. De BIS geeft zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer geen informatie over de voortgang van de opleiding aan derden.
 4. De deelnemer heeft het recht op toegang en verbetering van de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan de administratie van de BIS.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
 1. De BIS is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.
 2. De BIS is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook voor de deelnemer ontstaat in verband met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de BIS.
Artikel 14 Klachtenregeling
 1. Indien de deelnemer een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed  hierover een klacht indienen.
 2. De klacht wordt in behandeling genomen en afgehandeld conform de klachtenregeling van BIS.
Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan een opleiding is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Delft.