Home > Shiatsu opleiding > Klachtenregeling
Artikel 1. Indienen van een klacht
 1. De met redenen omklede klacht wordt ingediend bij het studentensecretariaat van de opleiding. Per email te bereiken via studenten@iokai.nl of per post via Stichting Beroepsopleiding Iokai Shiatsu, Cornelis Trompstraat 44, 2628 RR Delft.
 2. Indien de klacht is ingediend bij een ander (docent of commissie) dan het secretariaat, wordt de klacht, nadat daarop de datum van ontvangst is aangetekend, met de daarbij overgelegde stukken doorgezonden naar het studentensecretariaat.
 3. De klacht bevat: de naam en adres van de indiener, een omschrijving van de handeling of besluit van een orgaan of een medewerker van de opleiding, dan wel handeling van een (mede)student waartegen de indiener zich richt, de gronden waarop de klacht rust;ingeval de indiener van de klacht namens een ander handelt; een schriftelijke volmacht.
 4. De ontvangst van de klacht wordt schriftelijk bevestigd binnen twee weken.
 5. Het secretariaat stelt degene die de klacht heeft ingediend ervan in kennis als gegevens in de klacht ontbreken en nodigt hem of haar uit deze binnen twee weken alsnog te verstrekken. In geval de indiener van de klacht niet binnen die termijn de gegevens verstrekt, wordt de klacht op die grond kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.
Artikel 2. Behandeling klachten
 1. Klachten worden behandeld door de persoon of orgaan, die is belast met de afhandeling van beroep-, bezwaarschriften en klachten zoals bedoeld in artikel 4.
 2. Aan degenen op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, wordt een afschrift van de klacht alsmede van de daarbij meegezonden stukken toegezonden.
 3. De termijn voor de afhandeling van een klacht bedraagt zes weken.
 4. Klager en beklaagde worden in de gelegenheid gesteld te worden gehoord, tenzij de klacht kennelijk ongegrond is. Van het horen wordt een verslag gemaakt. . 
Artikel 3. Geen behandeling van een klacht
 1. Voordat een klacht in behandeling wordt genomen dient klager zijn klacht – in beginsel – eerst kenbaar te maken aan degene die de feitelijke gedraging heeft verricht waarover wordt geklaagd. Ligt een klacht erg gevoelig of is een gesprek met de betrokkene weinig zinvol, dan kan van het bepaalde in de vorige volzin worden afgezien. Klachten worden niet in behandeling genomen als zij betrekking hebben op een gedraging:
  1. waarover al eerder is geklaagd en die klacht is behandeld;
  2. die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  3. waartegen door klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;
  4. waartegen door klager beroep kan worden ingesteld, tenzij die gedraging bestaat uit het niet tijdig nemen van een besluit, of beroep kon worden ingesteld;
  5. die door het instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke instantie dan een administratieve rechter onderworpen is, dan wel onderworpen is geweest of,
  6. ingeval van een strafrechtelijk onderzoek;
  7. waarvan wordt geconstateerd dat het belang van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.
 2. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het klaagschrift in kennis gesteld.
Artikel 4. Behandelaar van de klacht
 1. De klacht wordt behandeld door een orgaan of persoon die niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken is geweest.
 2. Klachten die betrekking hebben op de afhandeling of beoordeling van toetsen, tentamens of examens, worden behandeld door de examencommissie van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.
 3. Indien de klacht betrekking heeft of verband houdt met een lid van de examencommissie, dan zal deze geen zitting hebben in de afhandeling van de klacht.
 4. Klachten anders dan in punt 2 genoemd, zullen worden behandeld door de klachtencommissie van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu. Deze bestaat uit de volgende personen: Eloise Sewell (hoofddocent),  Ans Harmsen (docent) en Norbert grote Beverborg (bestuurder).
 5. Indien de klacht betrekking heeft of verband houdt met een lid van de klachtencommissie, dan zal deze geen zitting hebben in de afhandeling van de klacht.
Artikel 5. Uitspraak
 1. De behandelaar zoals bedoeld in artikel 4, verklaart de klacht in haar uitspraak: niet ontvankelijk, ongegrond, of gegrond.
 2. De klager wordt door de behandelaar van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en het oordeel daarover, alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.
 3. De behandelaar brengt het bestuur op de hoogte van het onderzoek naar de klacht en het oordeel daarover, alsmede van de eventuele conclusies die daaraan worden verbonden.
Artikel 6. Beroep
 1. Voor klachten die naar deze klachtenregeling niet naar tevredenheid zijn opgelost, bestaat  de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Commissie Beroep van de FONG (Federatie van Opleidingen in de Natuurlijke gezondheidszorg). Het oordeel van de commissie van beroep van de FONG is bindend.
 2. Indien de klacht betrekking heeft op een shiatsubehandeling van een student die zelfstandig door de student is verzorgd, bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen via het Klachten Portaal Zorg via het contactformulier van de NIBIG.
Artikel 7. Vertrouwelijkheid
 1.  De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld.
Artikel 8. Bewaartermijn
 1. Klachten en daaraan gerelateerde documenten worden voor de periode van 7 jaar bewaard.