Home > Shiatsu opleiding > Algemene voorwaarden
De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

versie 9 oktober 2019

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Beroepsopleiding Iokai Shiatsu: de Stichting Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die is ingeschreven bij de een door Beroepsopleiding Iokai Shiatsu georganiseerde opleiding.
 3. Aanmelding: het door de deelnemer schriftelijk kenbaar maken aan Beroepsopleiding Iokai Shiatsu dat hij een opleiding wil volgen. Deze handeling moet worden beschouwd als een aanbod aan Beroepsopleiding Iokai Shiatsu tot het doen inschrijven voor een opleiding en een akkoordverklaring met deze algemene voorwaarden.
 4. Inschrijving: de handeling van Beroepsopleiding Iokai Shiatsu waardoor het aanbod van de deelnemer door Beroepsopleiding Iokai Shiatsu wordt aanvaard.
 5. Lesgeld: het bedrag dat door de deelnemer aan de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu moet worden betaald om de opleiding te mogen volgen.
 6. Opleiding: het open inschrijvingsaanbod van een cursus, training, leergang, vervolgopleiding, etc. van Beroepsopleiding Iokai Shiatsu, hierna afzonderlijk te noemen: de opleiding.
 7. Lesmateriaal: Readers, brochures, handleidingen, applicaties, digitale toegangen tot lesmateriaal en overig materiaal welke benodigd zijn ter kennisoverdracht en toepassing tijdens het verloop van de opleiding.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de deelnemer en Beroepsopleiding Iokai Shiatsu, betreffende deelname aan een opleiding.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3 Aanmelding en inschrijving
 1. De aanmelding voor een opleiding bij Beroepsopleiding Iokai Shiatsu vindt uitsluitend plaats door middel van het inschrijfformulier op het internet.
 2. De behandeling van de inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de inschrijfformulieren.
 3. Door de aanmelding verklaart de deelnemer zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde lesgeld.
 4. Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen
 5. De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu de inschrijving schriftelijk aan de deelnemer heeft bevestigd met een getekende studieovereenkomst dan wel de student via de Elektronische Leeromgeving van de opleiding de voorwaarden heeft geaccepteerd.
 6. Voor de opleiding geldt een numerus fixus van 40 studenten samengesteld uit de studenten van beide locaties.
 7. Voor de locatie te Amsterdam geldt een afzonderlijke numerus fixus van 24 studenten. Voor de locatie te Delft geldt een afzonderlijke numerus fixus van 16 studenten.
 8. Bij overaanmelding wordt een wachtlijst aangelegd. Kandidaten op de wachtlijst hebben voorrang bij toelating voor de eerstvolgende opleiding.
 9. Beroepsopleiding Iokai Shiatsu houdt zich het recht voor de numerus fixus te wijzigen
 10. Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is gerechtigd de inschrijving van de deelnemer met opgave van reden(en) te weigeren.
 11. Aan de deelname van de opleiding zijn nadere specifieke voorwaarden verbonden zoals ingangsniveau, aanwezigheidsplicht, etc.
 12. Indien de opleiding door de werkgever wordt betaald dan gelden de volgende voorwaarden:
 13. Vòòr aanvang van de opleiding dienen werkgever en werknemer (= aanstaande student) een Betalingsverklaring volledig ingevuld en ondertekend te hebben teruggestuurd aan het secretariaat van de opleiding.
 14. De aanstaande student ondertekent tevens een scholingsovereenkomst.
 15. In deze situatie zal de factuur verzonden worden aan het betreffende bedrijf/instantie.
 16. Indien er geen getekende Betalingsverklaring en scholingsovereenkomst zijn, worden de kosten te allen tijde gefactureerd aan de deelnemer.
Artikel 4 Annulering door de deelnemer
 1. De deelnemer verplicht zich het lesgeld te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De deelnemer kan schriftelijk tot veertien dagen vóór aanvang van de opleiding zijn inschrijving annuleren tegen betaling van € 100,- aan administratiekosten
 3. Bij annulering na veertien dagen vóór aanvang van de opleiding is 50% van het lesgeld verschuldigd.
 4. De ontvangstdatum van de annulering is bepalend voor het vaststellen van de annuleringskosten.
 5. Eventuele restitutie vindt plaats binnen 30 dagen, en op de bankrekening waarvan de betaling afkomstig is.
Artikel 5 Annulering door de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu
 1. De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu heeft het recht om een opleiding, of een deel van een opleiding voor de aanvang ervan te annuleren, indien er naar haar oordeel onvoldoende inschrijvingen zijn.
 2. De deelnemer zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en heeft recht op teruggave van het betaalde inschrijfgeld en lesgeld.
 3. De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is niet aansprakelijk voor de kosten van al aangeschaft lesmateriaal en andere eventueel gemaakte kosten.
Artikel 6 Deelneming aan de opleiding
 1. Deelneming aan de opleiding is enkel toegestaan gedurende de opleidingsduur van de opleiding waarvoor inschrijving heeft plaatsgevonden.
 2. Deelname aan de opleiding is gebonden aan de regels zoals vastgelegd in de Onderwijs en Examenregeling en het Studentenstatuut van Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.
Artikel 7 Tussentijdse beëindiging
 1. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door deelnemer gedurende een lopend studiejaar, vindt geen restitutie plaats van het lesgeld indien deze plaatsvindt na 31 december. Indien in meerdere termijnen wordt betaald, is de student verplicht de nog niet betaalde termijnen voor het gehele studiejaar te voldoen.
 2. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door de deelnemer gedurende een lopend studiejaar vòòr 31 december, heeft deelnemer recht op restitutie van 50% van het lesgeld van de shiatsulessen, minus € 100,-  aan administratiekosten. Indien in meerdere termijnen wordt betaald, is de student verplicht de nog niet betaalde termijnen tot 31 december te voldoen.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de opleiding door deelnemer gedurende een lopend studiejaar vindt geen restitutie plaats van het lesgeld voor de Medische Basiskennis en blijft de verplichting tot het betalen van nog niet betaalde termijnen.
 4. Indien de opleidingskosten voor de gehele duur van de opleiding (vier jaar) vooruit betaald zijn door de (voormalig) werkgever, kunnen uitsluitend zwaar wegende persoonlijke omstandigheden een reden zijn om in aanmerking te komen voor restitutie. Om voor restitutie in aanmerking te komen dient de (voormalig) werkgever een gemotiveerd en schriftelijk verzoek tot restitutie in te dienen. Dit verzoek wordt beoordeeld door het bestuur en teruggekoppeld naar de werkgever. Een eventuele restitutie vindt uitsluitend plaats aan de werkgever.
 5. Indien een deelnemer de opleiding na beëindiging wil hervatten, dient hij of zij zich opnieuw aan te melden.
 6. Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is bevoegd eenzijdig schriftelijk de inschrijving te beëindigen indien de belangen van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu worden geschaad door onbehoorlijk gedrag. Dit onverminderd de financiële verplichtingen van de deelnemer.
 Artikel 8 De opleiding en lesmateriaal
 1. De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is gerechtigd om wijzigingen in het programma, de locatie, de inhoud van de opleiding en/of het team van opleiders aan te brengen.
 2. De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu zal bij uitval van opleiders zich inspannen om zo spoedig mogelijk vervanging te regelen.
 3. Lesmateriaal wordt alleen verstrekt indien aan de betalingsverplichting t.a.v. het lesgeld is voldaan.
 4. De door Beroepsopleiding Iokai Shiatsu in het kader van de opleiding verstrekte materialen worden eigendom van de deelnemer, onverlet dat het intellectuele bij Beroepsopleiding Iokai Shiatsu rust en dat de materialen uitsluitend voor eigen gebruik zijn en niet voor andere doeleinden mogen worden gebruikt.
Artikel 9 Lesgeld en examengeld
 1. De hoogte van het lesgeld en het eventuele examengeld staat vermeld in de opleidingsbrochure en/of op de website van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu; druk- en typefouten voorbehouden.
 2. Na de inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur om het lesgeld te voldoen. Als de aanmelding mede is ondertekend door een bedrijf of instelling, wordt de factuur aan de medeondertekenaar gezonden. (Mede-)ondertekening van de aanmelding leidt tot hoofdelijke aansprakelijkheid voor betaling van het lesgeld.
 3. Na ontvangt van het lesgeld door de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is de deelnemer gerechtigd de opleiding te volgen.
 4. Na ontvangst van het eventueel verschuldigde examengeld c.q. herexamengeld door de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is de deelnemer gerechtigd het betreffende examen c.q. herexamen af te leggen.
Artikel 10 Betaling
 1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient de deelnemer het lesgeld voor de start van de opleiding te hebben betaald, een en ander zonder korting, verrekening of schuldcompensatie.
 2. Indien de deelnemer gebruik maakt van een betalingsregeling wordt € 50,- aan administratie kosten in rekening gebracht. Het lesgeld vermeerdert met de administratiekosten dient in vier gelijke termijnen te worden voldaan. De eerste termijn bij inschrijving indien het deelname aan het basisjaar betreft, of 15 september indien het deelname aan het tweede, derde of vierde studiejaar betreft. De tweede termijn uiterlijk op 1 december, de derde termijn uiterlijk 1 februari, de vierde termijn uiterlijk op 1 april.
 3. Voorafgaand aan elk seminar zal deelnemer een factuur ontvangen voor de accommodatiekosten. De hoogte van de accommodatiekosten staat vermeld in de opleidingsbrochure en/of op de website van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu; druk- en typefouten voorbehouden.
 4. Indien niet wordt deelgenomen aan een seminar dient dit minimaal 5 werkdagen van te voren te zijn meegedeeld aan de hoofddocent van het basisjaar. Bij afzeggingen later dan 5 werkdagen van te voren worden de accommodatiekosten alsnog in rekening gebracht.
 5. De accommodatiekosten dienen in zijn geheel te worden voldaan. Het niet aanwezig zijn op een van de dagen geeft geen recht op restitutie van een deel van de kosten.
 6. Indien de deelnemer het lesgeld niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald, is hij enkel door het verstrijken van de termijn in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling nodig is. In dat geval is de deelnemer de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment dat hij met de betaling in verzuim is, een en ander onverminderd de bevoegdheid van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu, als het een termijnbetaling betreft, dan de nog openstaande termijnbedragen direct op te eisen.
 7. De deelnemer zal daarnaast de kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die gemaakt moeten worden ter zake van de invordering, verschuldigd zijn. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150, – exclusief btw.
Artikel 11 Intellectuele eigendom
 1. De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is rechthebbende van de intellectuele eigendomsrechten op het aan de deelnemer ter beschikking gestelde lesmateriaal. Het lesmateriaal mag op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.
 2. De Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is bevoegd de door de deelnemer gedurende de opleiding ontwikkelde producten te archiveren ten behoeve van de beoordeling van de deelnemer en ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de opleiding.
 3. Openbaarmaking van de door de deelnemer ontwikkelde producten, vindt niet plaats zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer. Deze producten mogen echter wel geanonimiseerd door de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu worden gebruikt.
Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens
 1. De door de deelnemer verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Beroepsopleiding Iokai Shiatsu. De gegevens worden gebruikt voor een verantwoord klantbeheer en een verantwoorde bedrijfsvoering onder meer voor het inschrijven van de deelnemer en het toesturen van lesmateriaal.
 2. Adresgegevens van de deelnemer kunnen door Beroepsopleiding Iokai Shiatsu worden gebruikt voor het toesturen van informatie over activiteiten van de Beroepsopleiding Iokai Shiatsu en/of de Beroepsvereniging Iokai Shiatsu.
 3. Beroepsopleiding Iokai Shiatsu geeft zonder schriftelijke toestemming van de deelnemer geen informatie over de voortgang van de opleiding aan derden.
 4. De deelnemer heeft het recht op toegang tot en verbetering van de eigen gegevens. Als de deelnemer geen informatie meer wil ontvangen, kan dat schriftelijk worden gemeld aan de administratie van Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.
 5. Het privacy statement van Beroepsopleiding, te vinden via website en Elektronische Leeromgeving, geeft gedetailleerde informatie over het gegevensbeleid.
Artikel 13 Aansprakelijkheid
 1. Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in het aangeboden lesmateriaal.
 2. Beroepsopleiding Iokai Shiatsu is niet aansprakelijk voor schade die uit welke oorzaak dan ook voor de deelnemer ontstaat in verband met de opleiding, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.
Artikel 14 Klachtenregeling
 1. Indien de deelnemer een klacht heeft, kan hij dit binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en met redenen omkleed hierover een klacht indienen.
 2. De klacht wordt in behandeling genomen en afgehandeld conform de klachtenregeling van Beroepsopleiding Iokai Shiatsu.
Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle overeenkomsten betreffende deelname aan een opleiding is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomsten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Delft.